การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ , โบราณคดี, วัฒนธรรมประเพณีในอีสาน :: ศูนย์พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

OurAddress

Address:Zip Code:
Mobile:
Telephone:
E-Mail:
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000
+66 99575-8699
+66 42211 040-59 ext. 1999
ntbaclc@gmail.comntbac@udru.ac.th

Miscellaneousinfo

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ให้บริการวิชาการสำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ประชาชนทั่วไป มีเป้าหมายเป็นแหล่งเรียยนรู้และให้บริการทางด้านวิชาการ เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้และการกระจายความรู้อันมาจากผลผลิตทางการศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชนในท้องถิ่น สังคม และระดับประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน”
Website Link: http://ntbac2016.udru.ac.th
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี