การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ , โบราณคดี, วัฒนธรรมประเพณีในอีสาน :: ศูนย์พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ/การชำระเงิน

ที่
วันที่ลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด/หน่วยงาน
สถานะ
โอนเงิน
17 ต.ค. 2559พงศ์ศานต์ หลินกาญจนบุตร สพฐรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
221 ต.ค. 2559ชินณวุฒิ วิลยาลัย สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดชำระเงินเรียบร้อย
39 พ.ย. 2559กมลวรรณ นิธินันทน์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมารอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
427 พ.ย. 2559สมรักษ์ บุญแต้ม โรงเรียนศรีณรงค์วิทยารอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
530 พ.ย. 2559วัชรินทร์ สินสิริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
64 ธ.ค. 2559ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
78 ธ.ค. 2559จันทร์จิรา ชาวดร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
88 ธ.ค. 2559 มณเฑียร กุลาสา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
98 ธ.ค. 2559วิระวรรณ เข้าเกลือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
108 ธ.ค. 2559ศรุดาวรรณ พร้อมพวก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
119 ธ.ค. 2559พิมพิสรณ์ พลศรีดา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
129 ธ.ค. 2559สุธิขมาศ อุระพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
139 ธ.ค. 2559รติกานต์ แน่นอุดร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
149 ธ.ค. 2559อภิญชญา นาขันดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
159 ธ.ค. 2559อัญชิษฐา บุญเรือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
169 ธ.ค. 2559สิริยากร วงค์วรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
179 ธ.ค. 2559กาญจนา แซกกระโทก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
189 ธ.ค. 2559รัตนา ประเสริฐสังข์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1915 ธ.ค. 2559วรรรพรรธน์ เฟรนซ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2019 ธ.ค. 2559บุญชู ภูศรี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2126 ธ.ค. 2559ธีระวัฒน์ แสนคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยชำระเงินเรียบร้อย
2227 ธ.ค. 2559ปิ่นทอง นันทะลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2327 ธ.ค. 2559วราภรณ์ ผิวหูม มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกาษาบึงกาฬรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2427 ธ.ค. 2559ชลธิชา รัมพณีนิล มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกาษาบึงกาฬรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2527 ธ.ค. 2559ใจสคราญ จารึกสมาน สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2629 ธ.ค. 2559จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2710 ม.ค. 2560วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2817 ม.ค. 2560วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ชำระเงินเรียบร้อย
2928 ม.ค. 2560ไพฑูรย์ ป้องนารา องค์กรภาคประชาชน "GOLDEN FOLKLORE GROUP"รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
309 ก.พ. 2560พรพรรณ พุทธเสน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
3115 ก.พ. 2560ใจสคราญ จารึกสมาน สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
3217 ก.พ. 2560สวรรค์ ยมสีดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
3322 ก.พ. 2560กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
3422 ก.พ. 2560อมฤต หมวดทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคามชำระเงินเรียบร้อย
3522 ก.พ. 2560วินัย ภารเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
3627 ก.พ. 2560โสรัจ พิศชวนชม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
3728 ก.พ. 2560จารุวัฒน์ แสงทะมาตร์ กระทรวงศึกษาธิการรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
3828 ก.พ. 2560พยุงพร ศรีจันทวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
391 ม.ค. 2560ปภาวิน กมลศุภเพชรา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
401 ม.ค. 2560ณภัทร์ โสรมรรค พนักงานกระทรวงสาธาณสุขรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
411 ม.ค. 2560รัชดาพร จันทสาร รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
421 ม.ค. 2560ติยาภรณ์ แสงบุดดา รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
431 ม.ค. 2560นายณภัทร์ โสรมรรค สาธารณสุขรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
441 ม.ค. 2560ธมกานต์ ยอดไพสง รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
451 ม.ค. 2560โชติมา จันทา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
461 ม.ค. 2560เอกพงษ์ คนแรง รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
471 ม.ค. 2560อรัญญา จันทะรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สาขาการพัฒนาสังคมรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
481 ม.ค. 2560พีรภาส โฆสิต รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
491 ม.ค. 2560สุทธวรรณ บีเวอ Isan Explorer ชำระเงินเรียบร้อย
502 ม.ค. 2560วิญญู จูมวันทา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
512 ม.ค. 2560ศตพร ทองหอม ราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
523 ม.ค. 2560อรุณีย์ โรจนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
534 ม.ค. 2560ศราวุฒิ เมฆมนต์ พัฒนาสังคมรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
544 ม.ค. 2560อาคม คำพิทูรย์ การพัฒนาสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
554 ม.ค. 2560สุทธิพงษ์ น้อยมนตรี สาขา พัฒนาสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
564 ม.ค. 2560ถนัดชัย รัตนประเสริฐ รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
574 ม.ค. 2560ณัฐสิทธิ์ เวียงนนท์ พัฒนาสังคมรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
584 ม.ค. 2560ปกรณ์ ปุกหุต สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี ชำระเงินเรียบร้อย
596 ม.ค. 2560อิทธิพล มะเสน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
607 ม.ค. 2560นฤดม ปิ่นทอง กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
617 ม.ค. 2560ศักดิ์ศรี จันทิเทศ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
627 ม.ค. 2560ประภาพร เวียงเจริญ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
637 ม.ค. 2560วิทเวทย์ ไตรสูงเนิน กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
647 ม.ค. 2560ประกายเพชร กุลหินตั้ง กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
657 ม.ค. 2560ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ โรงเรียนบ้านนาเก็น อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
667 ม.ค. 2560กฤตชัย ชุมแสง โรงเรียนนครขอนแก่นรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน

ที่
วันที่ลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด/หน่วยงาน
สถานะ
โอนเงิน
116 ต.ค. 2559thairoj phoungmanee มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
221 ต.ค. 2559สุนิตย์ เหมนิล ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
325 ต.ค. 2559พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
425 ต.ค. 2559พลอยระดา ภูมี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
530 พ.ย. 2559วัชรินทร์ สินสิริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
64 ธ.ค. 2559ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
711 ธ.ค. 2559เตชภณ ทองเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
819 ธ.ค. 2559บุญชู ภูศรี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
920 ธ.ค. 2559ปริญ รสจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1021 ธ.ค. 2559ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1126 ธ.ค. 2559ธีระวัฒน์ แสนคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยชำระเงินเรียบร้อย
1227 ธ.ค. 2559จิดาภา คำตื้อ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1310 ม.ค. 2560วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1424 ก.พ. 2560ธงสิน ธนกัญญา กระทรวงศึกษาธิการรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
151 ม.ค. 2560ณภัทร์ โสรมรรค พนักงานกระทรวงสาธาณสุขรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน

ที่
วันที่ลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด/หน่วยงาน
สถานะ
โอนเงิน
19 พ.ย. 2559กมลวรรณ นิธินันทน์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมารอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
28 ธ.ค. 2559จันทร์จิรา ชาวดร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
38 ธ.ค. 2559 มณเฑียร กุลาสา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
48 ธ.ค. 2559วิระวรรณ เข้าเกลือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
58 ธ.ค. 2559ศรุดาวรรณ พร้อมพวก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
69 ธ.ค. 2559พิมพิสรณ์ พลศรีดา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
79 ธ.ค. 2559สุธิขมาศ อุระพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
89 ธ.ค. 2559รติกานต์ แน่นอุดร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
99 ธ.ค. 2559อภิญชญา นาขันดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
109 ธ.ค. 2559อัญชิษฐา บุญเรือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
119 ธ.ค. 2559สิริยากร วงค์วรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
129 ธ.ค. 2559กาญจนา แซกกระโทก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
139 ธ.ค. 2559รัตนา ประเสริฐสังข์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1420 ธ.ค. 2559กฤษฎา นิลพัฒน์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1526 ธ.ค. 2559ธีระวัฒน์ แสนคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยชำระเงินเรียบร้อย
1627 ธ.ค. 2559ปิ่นทอง นันทะลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1727 ธ.ค. 2559วราภรณ์ ผิวหูม มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกาษาบึงกาฬรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1827 ธ.ค. 2559ชลธิชา รัมพณีนิล มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกาษาบึงกาฬรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
1927 ธ.ค. 2559จิดาภา คำตื้อ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2029 ธ.ค. 2559จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2117 ม.ค. 2560วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ชำระเงินเรียบร้อย
229 ก.พ. 2560พรพรรณ พุทธเสน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2315 ก.พ. 2560ใจสคราญ จารึกสมาน สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2417 ก.พ. 2560สวรรค์ ยมสีดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2522 ก.พ. 2560อมฤต หมวดทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคามชำระเงินเรียบร้อย
2624 ก.พ. 2560ธงสิน ธนกัญญา กระทรวงศึกษาธิการรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2727 ก.พ. 2560โสรัจ พิศชวนชม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
2828 ก.พ. 2560จารุวัฒน์ แสงทะมาตร์ กระทรวงศึกษาธิการรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
291 ม.ค. 2560สุทธวรรณ บีเวอ Isan Explorer ชำระเงินเรียบร้อย
303 ม.ค. 2560อรุณีย์ โรจนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
317 ม.ค. 2560นฤดม ปิ่นทอง กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
327 ม.ค. 2560ศักดิ์ศรี จันทิเทศ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
337 ม.ค. 2560ประภาพร เวียงเจริญ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
347 ม.ค. 2560วิทเวทย์ ไตรสูงเนิน กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
357 ม.ค. 2560ประกายเพชร กุลหินตั้ง กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
367 ม.ค. 2560ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ โรงเรียนบ้านนาเก็น อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี รอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน
377 ม.ค. 2560กฤตชัย ชุมแสง โรงเรียนนครขอนแก่นรอการชำระเงิน
แนบหลักฐาน